Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένα νέο ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους και θα πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά από το μηχανικό. Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου από 01/02/2021 καθώς και σε κάθε νέα οικοδομή ή αλλαγή, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά «πιστοποιητικό πληρότητας», με αυτό αποδεικνύεται η καταχώρηση των στοιχείων για την ηλεκτρονική ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Στην S&K Engineering & Construction αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την καταχώρηση και τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων για την απόκτηση της ΗΤΚ καθώς και την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας. Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη μας και σε πλήρη συνεργασία με τους εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες μας, εγγυόμαστε την άριστη αποπεράτωση της διαδικασίας για την αποφυγή οποιασδήποτε νομικής κύρωσης που μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε παράληψη.

Δικαιολογητικά Έκδοσης

  • τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους
  • τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
  • τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται
  • το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων,
  • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τμημάτων αυτού
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
  • τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους
  • τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον υπάρχει.