Μελέτες & Οικοδομικές Άδειες

Στην S&K Engineering & Construction δίνουμε προτεραιότητα στην άρτια εξειδίκευση του προσωπικού μας, με στόχο την παροχή της βέλτιστης εμπειρίας στους πελάτες μας. Το κάθε τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, με εξειδίκευση και σε βάθος γνώση του κλάδου. Οι συνεργάτες μας έχουν άριστη γνώση του τομέα καθώς και της νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις μελέτες της κάθε κατηγορίας (πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, χωροταξικές, μελέτες οικοδομικών αδειών).

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής, την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος και όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας που απαιτείται για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτιριακό έργο, υποβάλλοντας τον πλήρη φάκελο με τα σχέδια, όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

H Έκδοση Οικοδομικής Άδειας είναι το στάδιο της αποτύπωσης των αναγκών του κάθε αναθέτη στα σχέδια που κατατίθενται στα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία. Ο Μελετητής Μηχανικός σε απόλυτη Συνεργασία με τον Στατικό Μηχανικό και Αρχιτέκτονα σχεδιάζουν το τελικό ζητούμενό σας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανονισμούς και όλα αυτά να τα προωθήσουν στον συνεργαζόμενο μηχανολόγο ώστε να μελετηθεί η “ζωή” του νέου κτιρίου.

Το ρεύμα, το νερό, η αποχέτευση, το φυσικό αέριο, ο ανελκυστήρας και πλήθος άλλων παροχών που κάνουν τη διαβίωσή μας καλύτερη χρειάζονται έναν έμπειρο μηχανολόγο.

Ένα Τεχνικό γραφείο πρέπει απαραίτητα να έχει μια ομάδα από τους ανωτέρω επιστήμονες προκειμένου να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της αποτύπωσης αναγκών στα μέτρα του νόμου.

Αν η ομάδα δεν είναι άριστη γνώστης της νομοθεσίας που συνεχώς τροποποιείται, η προς έκδοση άδεια συνεχώς απορρίπτεται και είναι αναγκασμένη να προβεί σε τροποποιήσεις που συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις.

 Ο πολεοδομικός σχεδιασμός εξειδικεύει και εφαρμόζει τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού, δηλαδή, των χωροταξικών σχεδίων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης). Με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης καθορίζονται τα νέα οικοδομικά τετράγωνα, με τις διαστάσεις και τις χρήσεις τους, ενώ προτείνεται ο πολεοδομικός κανονισμός για τη δόμηση των οικοδομήσιμων χώρων. Επίσης, διασφαλίζονται οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Η πολεοδομική μελέτη ρυθμίζει και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής, ενώ προτείνει τα απαραίτητα νέα έργα υποδομών που πρέπει να υλοποιηθούν για ένα βιώσιμο και ποιοτικό αστικό περιβάλλον.

Οι πολεοδομικές μελέτες (κατηγορία 02) αφορούν κατά κύριο λόγο σε:
-πολεοδομήσεις επεκτάσεων και αναθεωρήσεων σχεδίων πόλεων,
-πολεοδομήσεις περιοχών παραθεριστικής κατοικίας,
-πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών,
-πολεοδομήσεις βιοτεχνικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών,
-πολεοδομήσεις περιοχών οικοδομικών συνεταιρισμών και αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών.

Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή: καθορισμός των λειτουργιών του κτιρίου, σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος, προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις, οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής. Βασική αρχή της εταιρείας μας κατά τον σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Επιδιώκεται η πλήρης ένταξή του στο φυσικό ή σε τυχόν ευαίσθητο ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ. ύπαρξη διατηρητέων), καθώς και ο σεβασμός και η ευαισθησία ως προς τους τελικούς χρήστες του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες προσπέλασης και άνεσης σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Κάθε κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών, πάντα σε συνάρτηση με την οικονομία της κατασκευής χωρίς υποβάθμιση της τελικής ποιότητας!

Στον τομέα των Αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορία 06) και των Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορία 07) η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες κτιρίων & συγκροτημάτων, μελέτες ειδικών κτιρίων, μελέτες παρεμβάσεων – συντηρήσεων ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, μελέτες αναπλάσεων – αναβαθμίσεων προστατευόμενων και διατηρητέων συνόλων και ιστορικών οικισμών, μελέτες περιβαλλοντικού σχεδιασμού αστικού και φυσικού τοπίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, μελέτες σχεδιασμού αστικών πάρκων. 

Το αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ο συντονιστής του τμήματος και οι υπεύθυνοι έργων φροντίζουν ώστε να παρακολουθούν και να τηρούν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της κάθε μελέτης. Τέλος, στο τμήμα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων για την άρτια εκπόνηση των μελετών.

Όσον αφορά στον στατικό σχεδιασμό και έλεγχο μελετών (κατηγορία 08), παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή:

– Ανάλυση, διαστασιολόγηση και αντισεισμικό σχεδιασμό κτιριακών έργων

– Μελέτη ειδικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων

– Μελέτη ειδικών θεμελιώσεων

– Έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών και επισκευές από σεισμούς, πυρκαγιές, κ.λ.π.

– Επισκευές και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων

– Μελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα

– Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Στατικών Εργασιών (Τεχνικών Έργων, Έργων Γεφυροποιίας, Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών Έργων)

Το στατικό τμήμα της Εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό πολιτικών μηχανικών στο σύνολό τους, με εξειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων, το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος,Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, Κανονισμός Επεμβάσεων, Ευρωκώδικες, DIN-Fachberichte κ.λ.π.) και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα.

Οι χωροταξικές μελέτες (κατηγορία 01), ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, αφορούν σε: (α) τομεακά σχέδια για το σύνολο της χώρας, (β) αναπτυξιακά πλαίσια για κάθε Περιφέρεια της χώρας και (γ) αναπτυξιακά σχέδια Δήμων της χώρας, με στόχο την ένταξη του ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον με σκοπό την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη της εκάστοτε γεωγραφικής ενότητας αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε με βασικό γνώμονα την καινοτομία, τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής μελέτης, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και με κριτήρια ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών, αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.